VIP_BS_Logo

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbieding, behandeling en transactie tussen de salon en een cliënt waarop VIP Beauty Salon

deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken

2. Gegevens VIP Beauty Salon

Ingeschreven in het Handelsregister van    Kamer van Koophandel onder: VIP Beauty Salon X

Vestigingsadres:
Sandtlaan 36
2223 GG Unit E1B Katwijk

info@vipbeautysalon.nl
www.vipbeautysalon.nl

KVK-nummer: 85935204
Btw-identificatienummer: NL004176389B72
Knabbank : NL41KNAB0257304762


3. Inspanningen VIP Beauty Salon

VIP Beauty Salon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap VIP Beauty Salon

zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

4. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan VIP Beauty Salon

melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon 50% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan afgesproken tijd in de studio komt mag  VIP Beauty Salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken geld bedrag berekenen.


5. Betalingen

VIP Beauty Salon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de site. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. VIP Beauty Salon

Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten contant te voldoen. Betalingen zijn uitsluitend á contant en betaling in termijnen is niet mogelijk, mits anders is vermeld


6. Personeel in de studio

Op dit moment is VIP Beauty Salon een eenmanszaak en zal indien er personeel aangenomen wordt, dit kenbaar maken aan de cliënt.


7. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet VIP Beauty Salon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan VIP Beauty Salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen

8. Geheimhouding

VIP Beauty Salon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak VIP Beauty Salon

verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


9. Aansprakelijkheid

VIP Beauty Salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat VIP Beauty Salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
VIP Beauty Salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio

10. Garantie

VIP Beauty Salon geeft de cliënt 1 week (07 dagen) garantie op de behandeling en de producten.

De garantie voor wimperextensions vervalt indien:
* De cliënt de wimpers heeft laten onderhouden door een andere wimperstudio.
* De cliënt aan de wimpers heeft getrokken of hevig in de ogen gewreven.
* De cliënt andere  producten dan door VIP Beauty Salon geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de wimperextensions
* De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de wimpers.
* De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
* De cliënt makeup / mascara heeft gebruikt op de wimperextensions


11. Beschadiging & diefstal

VIP Beauty Salon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. VIP Beauty Salon

meldt diefstal altijd bij de politie.

12. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van VIP Beauty Salon

en de behandelende styliste. Indien een klacht gegrond is, zal VIP Beauty Salon

de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. De cliënt zal nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen.

13. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft VIP Beauty Salon

het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen

VIP_BS_Logo
De salon
De salon
Copyright @2023 V.I.P Beautysalon X, All Right Reserved | AtSea Design & Media